ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

İşbu "Araç Kira Sözleşmesi" (Kısaca "Sözleşme") taraflar arasında imzalanan ARAÇ TESLİM FORMU`nun (Kısaca "Form") eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu sözleşme ile Carmobil rent a car (Kısaca "Kiraya Veren") maliki ya da işletme sahibi bulunduğu Form`da belirtilen aracı, belirlenen tarihlerde, Form`da adı ve adresi bulunan Kiracı`ya kiralamıştır. Kiracı işbu sözleşme konusu aracı koşullara uygun olarak kullanmayı (kiralama süresi, iade saati, dönüş istasyonu vb.), kira ücretini tam ve zamanında ödemeyi beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşmeyi imzalamakla, Kiracı kiralanan araç ile ilgili tüm yükümlülükleri üstlenmiş olur. Kiracı, gerek aracı teslim alması, gerekse iade etmesi sırasında düzenlenecek Araç Teslim Formu`nu imzadan imtina etmeyeceğini, Form`u imzalamaması halinde Form`da yazılanları koşulsuz olarak kabul etmiş sayılacağını, Form içeriğine herhangi bir itirazı olması halinde imzadan imtina yoluyla değil, ancak masrafı kendisine ait olmak kaydıyla bir uzmana ekspertiz yaptırmak kanalıyla itiraz ve iddialarını ileri sürebileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • Kiracı`nın sözleşme ve eklerinde beyan ettiği adres, yasal tebligat adresi olup, Kiraya Veren`e yazılı olarak adres değişikliği bildirilmedikçe bu adrese yapılacak tüm bildirimler Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilmiş ve geçerli sayılacaktır.
 • Kiracı`nın iş bu sözleşmeyi imzalaması ile söz konusu aracı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam faal vaziyette ve iyi durumda teslim aldığını, aracın Form`da belirtildiği gibi teslim edildiğinin esas olduğunu, araçta teslim sırasında var olan her türlü ayıbın Form`da belirtileceğini, aksi halde aracın Kiraya Veren`e iadesi sırasında tespit olunan her türlü ayıba Kiracı`nın sebep olmuş kabul edileceği hususunda taraflar mutabıktır. Kiracı, aracın teslimi sırasında Form`da tanımlananlar haricinde hiçbir hasar ve kaza izi bulunmadığını kabul eder.
 • Kiracı aracı, araca ait tüm belgeleri, aksesuar ve avadanlıkları, yedek lastiği ile birlikte teslim aldığı gibi araç kiraladığı istasyona veya sözleşmede belirtilen başka bir yerdeki Kiraya Veren ofisine iade edecektir. Kiracı, kiralanan aracın kullanımı sürecinde talep edeceği bebek koltuğu, navigasyon cihazı vb. ilave hizmet ve donanımların Kiraya Veren tarafından bildirilecek ek kira bedelini de işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak ödemek zorundadır.
 • Kiracı`nın sağlam ve iyi durumda teslim almış olduğu araçta kullanım hatası ve/veya dikkatsizlik tedbirsizlik nedeni oluşan, trafik sigorta kuralları kapsamında sigortadan talep ve tahsil edilemeyen gerek Kiraya Veren gerekse üçüncü kişiler nezdinde doğan her türlü doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve cezalardan münhasıran Kiracı sorumludur.
 • Kiracı`nın ekonomi grup araçlarda en az 21 yaşında ve 2 yıllık ehliyet, orta grup araçlarda 25 yaş ve 5 yıllık ehliyet, üst grup araçlarda 28 yaş ve 5 yıllık ehliyet sahibi olması gerekmektedir. Kiracı dışında aracı kullanacakların da genel kiralama koşullarına uygun süreleri doldurmuş olması, ek sürücü olarak Kiraya Veren`e önceden yazılı olarak bildirilmesi ve/veya sözleşme üzerine bilgilerinin kayıt edilmesi ile mümkündür. Aksi halde gerek Kiraya Veren gerekse üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zarardan münhasıran Kiracı sorumludur.
 • Kiralama süresi minimum 24 saattir. Bu süreden daha kısa kiralamalarda kira ücreti 1(bir) gün olarak hesaplanacaktır. Kiracı, geçerli fiyat tarifesindeki günlük kira ücretinin kira gün sayısı üzerinden hesaplanan kira bedelini peşin olarak nakden ve defaten ödemekle yükümlüdür. 
  Kiracı kira ücretinin dışında ayrıca;
  • 3 saate kadar olan gecikmelerde her saat için günlük kira bedelinin 1/3`ü, 3 saati aşan gecikmelerde ise 1 günlük kira bedelini,
  • Kiralama sonunda ortaya çıkabilecek tek yön ücretini,
  • Dolu depo ile teslim edilen benzinin dönüşte dolu depo olarak teslim edilmemesinden kaynaklanan yakıt bedelini farkı ve bu bedelin %25`i oranında uygulanacak hizmet bedeli toplamını,
  • Yakıt, otoyol geçiş ücretleri, her türlü park ve ulaşım masrafları ile kiralananın kullanılmasına yönelik her türlü yan gider, masraf ve kiralananın Kiracı`ya teslimi sonrasında doğacak tüm masraflar münhasıran Kiracı`ya ait olduğundan bu kapsamdaki tüm bedelleri ödemekle mükelleftir.
  • Rezervasyon iptali gerçekleştirmek isteyen müşteri bu talebini rezervasyon başlangıç tarihinden 3 gün öncesine kadar belirtmek zorundadır, rezervasyon değişikliği talep eden müşteri ise rezervasyon başlangıç tarihinden 1 gün öncesine kadar değişiklik talebini belirtmek zorundadır. Aksi durumlarda 1 günlük kira bedeli müşteriden ceza olarak alınacaktır.
 • Kiracı ödemeleri kiralama süresinin başlangıcında kredi kartı, nakit veya voucher ile yapacaktır. Kiracı kira bedelinin ve sözleşme kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin ödenmemesi durumunda hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren bedellerin muaccel olacağını ve fatura tarihinden itibaren aylık %5 (yüzde beş) temerrüt faizi ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

  Kiralama başlangıcında kiralamanın başlangıç tutarına karşılık bir ön provizyon (500TL), Kiracı`nın kredi kartından bloke edilecektir. Kiracı ön provizyon ile oluşan kira bedeli, her türlü trafik ve kaçak geçiş vb. ceza bedelleri ve hasar zarar bedellerini tahsilatlarına itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.
 • Sözleşmede belirtilen iade tarihini ileri bir tarihe almak yeni kira dönemine ait kira bedelinin ödenmesinin yanı sıra, Kiraya Veren’ in onayı ile mümkündür. Kiraya Veren’in onayı olmaksızın kira süresinin uzatılması, kira bedeli ödense dahi mümkün değildir. İşbu belirli süreli kira sözleşmesi olup, süre sonunda tarafların aksi yönde açık mutabakatı sağlanmadıkça kiralanan hiçbir ihtar veya ihbar gerekmeksizin Kiraya Veren`e iade edilecektir.
 • Kiracı sözleşme konusu aracı, Trafik Kanun ve Talimatları doğrultusunda ve özenle kullanacak, trafik kurallarına riayet edecektir. Kiracı, Karayolları Kanunu, Yönetmeliği ve ilgili tüm mevzuata uymak zorundadır. Kiracı, sürücü olarak bu yükümlülüklerinden habersiz olduğunu iddia ederek sorumluluktan kurtulamaz. Kiracı mevzuata aykırı davranışlar sonucu oluşan her türlü hukuki ve cezai masraflardan sorumludur. Kiralananın Kiracı`ya teslimi sonrasında ilgili araca kesilen ve Kiracı tarafından ödenmeyen trafik cezalarını, ilgili cezanın Kiraya Veren`e Kiracı ve/veya ilgili makamlarca bildirilmesi koşulu ile yasal süresi içinde Kiraya Veren tarafından ödenecek ve her işlem için 20 (yirmi) TL hizmet bedeli eklenerek Kiracı`dan tahsil edecektir. Kiracı, ilk yazılı bildirim üzerine derhal, ayrıca mahkeme kararı gerekmeksizin Kiraya Veren`in ödemek durumunda kaldığı bedeli ve hizmet bedeli, cezai şart vb. her ne ad altında olursa olsun tüm ek ücretleri ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kiralanan aracın her ne şekil ve şartta olursa olsun kiraya verilmesi, bedelsiz de olsa üçüncü şahıslara kullandırılması yasak olup, aracın ayrıca;
  • Ek sürücü olarak belirtilmeyen sürücü tarafından,
  • Herhangi bir vasıtayı çekmekle veya itmekle,
  • Gelir karşılığı yolcu veya mal taşınmasında,
  • Yarış, hız tayini, ralli, sağlamlık denemesi motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda,
  • Aracın üretici firma tarafından belirlenmiş teknik ve tahammül güçlerin uygun olmayan arazi koşullarına uygun olmayan yol şartlarında,
  • Gümrük mevzuatlarında ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya gayri kanuni işlerde,
  • Her türlü yasa dışı amaçlı iş, terör, devlete ve yasalara aykırı konularda kullanılması kesinlikle yasaktır.

Bu hallerden herhangi birinin tespiti halinde Kiraya Veren`in her türlü zararı ilk yazılı bildirimi üzerine derhal Kiracı tarafından karşılanacaktır. Kiraya Veren`in sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır.

 • Kiralanan araca ait tüm kanuni zorunlu sigortalar Kiraya Veren tarafından yaptırılmıştır. Kiracı aşağıda belirtilen koşullarda aracın zarar görmesi durumunda hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin her türlü giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul ve taahhüt eder:
  • Kaza anında alkol ve/veya uyuşturucu ve/veya uyku geciktirici ilaçlar etkisi altında ise,
  • Yasal hız sınırlarının aşıldığı durumlarda (kaza tespit raporunun kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi) ve aracın herhangi bir şekilde Trafik Kanunlarına aykırı kullanılmasında,
  • Trafik kaza raporunun (anlaşmalı tutanak, polis veya jandarma raporu) alınmadığı durumlarda,
  • İşbu sözleşmenin akdinden sonra Kiracı herhangi bir nedenle araç kullanma yetkisini kaybederse (ehliyete el koyulması, trafiğe çıkmaya engel herhangi bir hastalık vb.) derhal Kiraya Veren`e durumu bildirecek ve aracı iade edecektir. Yetkisi bulunmamasına rağmen Kiracı`nın aracı iade etmemesi halinde,
  • Aracı Kiracı ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenenlerin haricindeki şahısların kullanması neticesinde meydana gelen hasar ve /veya kazalarda,
  • Hazine müsteşarlığı ve/veya Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından yasal mevzuat ve ilgili yönetmeliklere yapılacak değişiklikler kapsamından kasko poliçesi genel şartları gereğince hasar bedelinin ödenmediği ve/veya sigorta şirketinin herhangi bir nedenle ödeme yapılmadığı durumlarda,
  • Araç çalınmalarında genel kasko kuralları geçerli olup aşırma benzeri sigorta firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği kasko kapsamında dâhil edilemeyen ve sigorta şirketlerinin ödeme yapmadığı durumlarda Kiracı araç bedelini ve diğer zararları ödemeyi peşinen kabul eder.
  • Kiracı`nın kiralanan araç ile karıştığı herhangi bir kazada Kiracı`ya alkol, uyuşturucu, olay yerini terk veya herhangi bir şekilde genel trafik kaidelerine uymaması nedeniyle bir ceza verilmişse Kiraya Veren kira bedelinin yanında kaza nedeniyle uğradığı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları Kiracı`dan talep edebilir.
 • Kiracı ve tanımlanmış ek sürücülerin kira süresi içerisinde kaza olması durumunda kiralayanın ve sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri yerine getirmekle mükelleftir:
  • Kendisi, araç ve üçüncü kişiler ile ilgili kendisinden beklenebilecek azami güvenlik önlemlerini almak,
  • Tutanak polis ve/veya jandarma raporu vb. gerekli tüm trafik kaza raporlarının ve belgelerin temin edilerek Kiraya Veren`e iletilmesi
  • Karşı taraf/tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik poliçelerinin mümkünse fotokopisi alınmalı, alınmaması durumunda evrakların eksiksiz doldurulması,
  • Olay yerinin mümkünse fotoğrafının çekilmesi,
  • Maddi, ölümlü, cismani zararla sonuçlanan kaza durumunda en yakın polis veya jandarmaya bildirilmesi,
  • Kaza ile ilgili tüm evrakların kazanın gerçekleşmesinden itibaren yirmi dört saat içinde Kiraya Veren`e ulaştırmak.
 • Kiracı, aracın her türlü güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. Aracın çalınması durumunda hırsızlık güvencesinden faydalanabilmek için; ruhsat ve anahtarı iade ederek gerekli önlemleri aldığını ve ilgili emniyet makamlarına gerekli başvuruları yaptığını kanıtlamakla mükelleftir. Aksi halde Kiracı kasko kapsamına dâhil edilmeyen ve sigorta şirketi tarafından zarar ödemesi yapılmayan durumlarda aracın güncel satın alma bedelini ve diğer zararları ödemekle yükümlüdür.
 • 3. şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zarar tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleriyle sınırlı olup, trafik sigorta kapsamında olmayan tüm sorumluluk ve yükümlülükler Kiracı`ya ait olup Malik/İşleten sıfatı nedeniyle Kiraya Veren`e rücu edilebilecek tüm hasar ve zararlar, ayrıca mahkeme kararı gerekmeksizin Kiraya Veren`in ilk yazılı talebi üzerine Kiracı tarafından derhal karşılanacaktır.
 • Kiraya Veren hiçbir şekilde Kiracı tarafından araçta taşınan veya bırakılan herhangi bir malın kaybından, çalınmasından, aşırılmasından veya hasar görmesinden sorumlu tutulamaz. Kiracı, Kiraya Veren`i bahsedilen türde bir kayıp ve/veya hasar sonucu meydana gelebilecek dava suçlama şikâyet ve zarardan ibra ve bu haklarından feragat eder.
 • Kiraya Veren aracın üretimini yapmadığından, aracın ya da yedek parçalarının mekanik ya da imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek maddi ve manevi her türlü zarardan ve kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Taraflar, Kiraya Veren`in sorumluluğunun aracın kullanıma elverişli şekilde teslimi ve gerekli bakımlarının aksatılmadan yerine getirilmesi ile sınırlı olduğu hususunda mutabıktır.
 • Kiracı`nın bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle aracı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde Kiracı, Kiraya Veren`in bahsedilen aracı nerede olursa olsun ve herhangi bir ihbar ve ihtar veya mahkeme kararına gerek olmaksızın derhal geri almak yetkisi olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kiracı aracın Kiraya Veren tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve de harcamaları talep üzerine derhal ödemekle yükümlüdür. Kiraya Veren, aracın geri alınması sırasında araçta bulunan her türlü nesne veya maddelerin kaybından veya hasarından sorumlu değildir.
 • Kiracı sözleşme süresi sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracın kira süresi ve/veya sözleşmede tanımlanmış kullanıcılar dışında kullanması ve/veya yasalara aykırı şekilde araç kullanması halinde hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta, teminattan ve yasal haktan istifade edemeyeceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
 • İşbu sözleşmeden doğan damga vergisi ve her türlü masraf Kiracı`ya aittir.
 • Taraflar, işbu sözleşmenin uygulanmasından çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta tarafların defter, belge, beyan ve telefon, video, ses ve bilgisayar kayıtları dahil olmak üzere her türlü kayıtlarının HMK m. 193 uyarınca kesin ve münhasır delil olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir. Buna paralel olarak Kiracı ayrıca yukarıda zikredilenlere karşı her türlü defi, itiraz ve "Kiralayan`ın kayıtlarının usulüne uygun tutulduğu konusunda yemin" teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Bu madde delil sözleşmesi niteliğindedir.